Poczta przez WWW poprzednia wersja

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Strona główna serwisu pocztowego jest dostępna pod adresem
http://poczta.umk.pl

Na tej stronie można znaleźć informacje na temat możliwości korzystania z poczty elektronicznej za pośrednictwem przeglądarki WWW

Spis treści

Kto może korzystać z serwisu Poczta UMK?

Każdy użytkownik dysponujący kontem pocztowym na serwerze uniwersyteckim może korzystać z poczty za pośrednictwem przeglądarki WWW. Strona główna serwisu pocztowego jest dostępna pod adresem http://poczta.umk.pl.

Uwaga! Serwis pocztowy jest przystosowany do komunikacji wyłącznie z użyciem protokołów szyfrowanej transmisji (Secure Socket Layer, SSL), dzięki czemu komunikacja jest bezpieczna.

Ustawianie filtrów pocztowych

Reguły filtrów

Po zalogownaniu do systemu w lewym menu należy wybrać "Poczta", następnie "Filtry". Wiadomości są filtrowane zgodnie z kolejnością filtrów na liście.
Poczta przez www 08.jpg

Filtr Spamu

Wymagane jest podanie poziomu spamu odrzuconych wiadomości. Poziom spamu określa ilość gwiazdek po słowie SPAM w temacie wiadomości. Pięć gwiazdek oznacza, że wiadomość na pewno jest spamem, jedna gwiazdka oznacza, że najprawdopodobniej wiadomość jest spamem, ale może się zdarzyć, że wiadomość nie będąca spamem zostanie zaklasyfikowana jako spam. Domyślnie każdy użytkownik ma ustawiony filtr spamu na poziomie 2. Ponadto należy wybrać folder na serwerze (domyślnie SPAM) w którym będzie umieszczany spam i kliknąć przycisk "Zapisz". Jeżeli filtr jest wyłączony, należy go uaktywnić klikając przycisk "Zapisz i uaktywnij".
Poczta przez www 09.jpg

Przekierowanie poczty

Należy wybrać filtr "Przekaż" i podać adresu e-mail na który mają być przekazywane wiadomości. Filtr zostanie uaktywniony po kliknięciu guzika "Zapisz i uaktywnij". W zakładce "Ustawiania zaawansowane" można podać dodatkowe parametry, takie jak adresy e-mail które nie mają być brane pod uwagę.
Poczta przez www 10.jpg

Automatyczne odpowiedzi

Należy wybrać filtr "Nieobecność" i podać daty początku i końca nieobecności oraz treść wiadomości jaka będzie wysyłana jako odpowiedź. Filtr zostanie uaktywniony po kliknięciu guzika "Zapisz i uaktywnij".
Poczta przez www 11.jpg

Czarna/Biała lista

Adresy na czarnej/białej liście nie będą brane pod uwagę przez filtr spamu. Filtrów białej/czarnej listy nie trzeba aktywować, gdyż są one domyślnie włączone.

Biała lista jest zbiorem indywidualnych reguł, które pozwalają wyłączyć listy z zasad postępowania ze spamem określonych za pomocą ogólnych ustawień filtra antyspamowego. Każdy list pasujący do dowolnej reguły umieszczonej na białej liście zostanie dostarczony do skrzynki odbiorczej niezależnie od ogólnych ustawień filtra antyspamowego.

Czarna lista jest zbiorem indywidualnych reguł, które pozwalają dołączyć listy do zasad postępowania ze spamem określonych za pomocą ogólnych ustawień filtra antyspamowego. Każdy list pasujący do dowolnej reguły umieszczonej na czarnej liście zostanie uznany za spam niezależnie od ogólnych ustawień filtra antyspamowego i obsłużony zgodnie z wybraną metodą postępowania ze spamem.

Poczta przez www 12.jpg

Reguły indywidualne

Treść reguły indywidualnej składa się z jednego z pól (m.in.): 'Od:', 'Do:', 'Dw:' (Do wiadomości), 'Temat:', 'Treść:' (ang. 'From:', 'To:', 'Cc:', 'Subject:', 'Body:') oraz tekstu tego pola.

W przypadku reguły dotyczącej treści wiadomości, tekst reguły jest dopasowywany do każdej pojedynczej linii treści listu. Nie istnieje możliwość stworzenia tekstu reguły który byłby dopasowywany do kilku linii jednocześnie.

O ile zastosowania podstawowych reguł typu: zawiera, jest, nie jest, rozpoczyna się na, itd. nie trzeba tłumaczyć, to przedstawienie reguł z wykorzystaniem wyrażeń regularnych znajduję się poniżej.

Przykładowe proste reguły wykorzystujące wyrażenia regularne wyglądają następująco:

Pole Tekst Wynik
Od: .*@spamming.host.com każdy list, którego adres nadawcy zaczyna się od dowolnych znaków po których występuje '@spamming.host.com'
Temat: Get.*free każdy list, którego temat zaczyna się od słowa 'Get' po którym mogą być dowolne znaki, a następnie słowo 'free'
Temat: .*Amazing.*[0-9]+.*Bonus każdy list, który w temacie posiada słowa 'Amazing' oraz 'Bonus' rozdzielone dowolnymi znakami, w których jest co najmniej jedna cyfra
Temat: (Visit|See).*(Las Vegas|New Page) każdy list, który w treści posiada linię zaczynającą się od słowa 'Visit' lub 'See', po którym mogą wystąpić dowolne znaki, a następnie słowa 'Las Vegas' lub 'New Page'

W tekście indywidualnej reguły rozpoznawane są następujące metaznaki: 

Metaznak Opis Przykład
\ zakomentowanie metaznaku \a - litera 'a' (w przypadku zwykłych znaków komentowanie za pomocą '\' jest ignorowane) 
\\ - znak '\' 
\$ - znak '$' 
\. - znak '.' 
\[ - znak '[' 
\^ - znak '^' 
\* - znak '*' 
\+ - znak '+' 
\? - znak '?' 
\| - znak '|' 
\( - znak '(' 
\) - znak ')' 
$ koniec linii aaa$ - linia kończąca się sekwencją 'aaa'
. dowolny znak z wyjątkiem znaku nowej linii  
[] jeden z zakresu znaków [akz] - litera 'a', 'k' lub 'z' 
[2-5] - cyfra '2', '3', '4' lub '5' 
[a-zA-Z] - dowolna litera °
[^] żaden z zakresu znaków [^akz] - dowolny znak z wyjątkiem liter 'a', 'k' lub 'z' 
[^2-5] - dowolny znak z wyjątkiem cyfry '2', '3', '4' lub '5' 
[^a-zA-Z] - dowolny znak nie będący literą °°
* zero lub więcej wystąpień a* - litera 'a' może wystąpić zero lub więcej razy 
.* - dowolny znak może wystąpić zero lub więcej razy 
[wt]* - litera 'w' lub 't' może wystąpić zero lub więcej razy 
[ ]* - spacja może wystąpić zero lub więcej razy
+ co najmniej jedno wystąpienie 5+ - cyfra '5' musi wystąpić co najmniej raz 
.+ - dowolny znak musi wystąpić co najmniej raz 
[2-7]+ - dowolna cyfra z zakresu od '2' do '7' musi wystąpić co najmniej raz 
[ ]+ - spacja musi wystąpić co najmniej raz
? wystąpienie opcjonalne a? - zero lub jedno wystąpienie litery 'a' 
[a-z]? - zero lub jedno wystąpienie dowolnej litery
| alternatywa ab|cd - wystąpienie sekwencji 'ab' lub 'cd'
() grupowanie (abc)* - zero lub więcej wystąpień sekwencji 'abc' 
(abc|123)+ - jedno lub więcej wystąpień sekwencji 'abc' lub '123' 
(abc|123)? - zero lub jedno wystąpienie sekwencji 'abc' lub '123'

° - nie obejmuje polskich znaków diakrytycznych, uzyskanie pełnego zestawu znaków polskiego alfabetu wymaga podania [a-zA-ZąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ]

°° - nie obejmuje polskich znaków diakrytycznych, wykluczenie pełnego zestawu znaków polskiego alfabetu wymaga podania [^a-zA-ZąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ]

Ustawienie tożsamości

 • Po zalogowaniu do systemu należy kliknąć na ikonę "Opcje", następnie z rozwijanego "Zmień ustawienia dla:" wybrać "Poczta". Na stronie opcji należy wybrać "Informacje osobiste".
  Poczta przez www 13.jpg
 • W polu "Twój adres Od:" należy wpisać adres email który ma być rozpoznawany przez interfejs jako własny. Ten adres będzie się pojawiał w polu "Od:" w wysyłanych wiadomościach.W polu "Twój alias adresu" można wpisać dodatkowe aliasy pocztowe posiadane przez użytkownika (np. Imie.Nazwisko@umk.pl), które również będą rozpoznawane jako własne (tj. zalogowanego użytkownika). Dzięki temu w folderze wysłanych wiadomości będzie się poprawnie wyświetlał adres email odbiorcy.W polu "Folder wysłanej poczty" można wybrać folder do którego mają być zapisywane wysłane wiadomości.Interfejs umożliwia założenie dowolnej ilości tożsamości. w których mogą być zawarte dodatkowe adresy email i inne sygnatury. Aby założyć dodatkową tożsamość należy z rozwijanego menu "Wybierz tożsamość do zmiany:" wybrać opcję "Utwórz nową". Podczas tworzenia nowej wiadomości możemy wybrać tożsamość, która będzie użyta (z listy rozwijanej "Profil").
  Poczta przez www 14.jpg

Ustawienie książki adresowej do dodawania adresów

Na stronie opcji poczty należy kliknąć na "Książki adresowe". Następnie w polu "Wybierz książkę adresową, która będzie używana do dodawania adresów." należy wybrać książkę adresową. Wybranie książki spowoduje pojawienie się przy każdym adresie email ikony służącej do dodawanie adresów do książki adresowej.
Poczta przez www 15.jpg

Dodawanie nowych bloków do portalowej strony głównej

 • Na stronie głównej, która pojawia się tuż po zalogowaniu, należy kliknąć "Dodaj treść"
  Poczta przez www 01.jpg
 • W pustym bloku "Dodaj tutaj:" należy wybrać usługę, np.: "Horde: weather.com", "Horde: Kanał RSS" i zatwierdzić przyciskiem "Dodaj"
  Poczta przez www 02.jpg
 • Dodanie prognozy pogody
  Należy podać lokalizację: "Torun, Poland" i wybrać jednostki metryczne.

  Przykład:
  Poczta przez www 03.jpg
 • Dodanie kanału RSS
  Należy podać adres kanału: http://aktualnosci.umk.pl/kanal/kanal.php

  Przykład:
  Poczta przez www 04.jpg

Udostępnianie książki adresowej

 • Po wybraniu książki adresowej z organizatora znajdującego się po lewj stronie ekranu, należy kliknąć "Moje książki adresowe" z górnego paska narzędzi
  Poczta przez www 05.jpg
 • Dla wybranej książki adresowej należy kliknąć guzik edycji uprawnień
  Poczta przez www 06.jpg
 • W sekcji "Indywidualni Uźytkownicy" należy wprowadzić identyfikator osoby której udostępniamy książkę adresową, lub wybrać grupę użytkowników z sekcji "Grupy", jeżeli wcześniej zostały utworzone takie grupy. W obu przypadkach należy dodatkowo zaznaczyć jaki typ uprawnienia ma zostać nadany, "Przeczytaj" gdy druga osoba ma mieć możliwość tylko przeglądania kontaktów, "Edycja" by mogła również edytować kontakty.
  Poczta przez www 07.jpg

Udostępnianie kalendarza i list zadań

 • Po wybraniu kalendarza lub zadań z organizatora należy kliknąć na przycisk "Zarządzaj kalendarzami/listami zadań" znajdującego się po prawej stronie ekranu, następnie należy postępować analogicznie jak przy udostępnianiu książki adresowej.

Korzystanie z folderów wirtualnych

Foldery wirtualne interfejsu pocztowego - kliknij tutaj

Tworzenie kosza na usunięte wiadomości

Tworzenie kosza na usunięte wiadomości - kliknij tutaj

Jak cyfrowo podpisywać pocztę? Jak zainstalować certyfikat personalny?

Aby skorzystać z cyfrowego podpisywania poczty należy najpierw pozyskać certyfikat personalny. Następnie trzeba odpowiednio skonfigurować serwis pocztowy. Instrukcja dostępna jest tutaj.

Co zrobić w przypadku awarii?

W przypadku awarii serwisu lub stwierdzeniu jakichkolwiek usterek w działaniu prosimy o przekazanie informacji pocztą elektroniczną na adres pocztawww@umk.pl lub telefonicznie (611-27-36, 611-27-40 lub 611-27-27).