Zarządzenie - Usługi dla Wydziałów

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne


Zarządzenie dotyczące opłat za usługi informatyczne świadczone przez UCI

ZARZĄDZENIE Nr 34
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
z dnia 4 kwietnia2016r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi informatyczne świadczone przez Uczelniane Centrum Informatyczne UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Zarządzenie reguluje zasady odpłatności dla jednostek organizacyjnych UMK w kampusie toruńskim za niektóre usługi informatyczne prowadzone przez Uczelniane Centrum Informatyczne UMK, zwane dalej „UCI”.
 2. Opłaty są pobierane w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki czasem pracy niezbędnym do utrzymania systemu informatycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „UMK”.

§ 2

 1. UCI administruje centralną infrastrukturą informatyczną UMK oraz, na życzenie jednostek UMK, infrastrukturą informatyczną tych jednostek.
 2. UCI w ramach środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych oraz przydzielanych przez rektora dokonuje inwestycji niezbędnych do utrzymania i rozwoju infrastruktury centralnej, a w miarę możliwości również infrastruktury jednostek.
 3. UCI utrzymuje usługi informatyczne prowadzone na serwerach centralnych.

§ 3

UCI pobiera opłaty za następujące prace:

 1. konfigurowanie komputerów, urządzeń i instalowanie oprogramowania, o ile wykracza to poza zakres opisany w § 4 ust. 1, odzyskiwanie danych, usuwanie wirusów itp. – w wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy;
 2. utrzymanie lokalnych serwerów jednostek – w wysokości 380 zł miesięcznie, o ile jednostka nie wyrazi woli likwidacji serwerów i przeniesienia ich zasobów na serwery centralne;
 3. przygotowywanie nośników oprogramowania na płytach CD i DVD – w wysokości 10 zł za płytę.

§ 4

 1. UCI nie pobiera opłat za:
  1. zarządzanie infrastrukturą jednostek, tj. siecią przewodową i bezprzewodową oraz jej elementami, w tym serwerami DHCP i ścianami ogniowymi;
  2. utrzymanie przyłącza urządzeń klienckich (np. gniazd komputerowych) do sieci informatycznej UMK;
  3. instalowanie oprogramowania niezbędnego do współpracy z systemami UMK na komputerach będących własnością UMK zgodnie z listą oprogramowania utrzymywaną przez UCI;
  4. pierwszą godzinę pracy przy konfigurowaniu komputera i instalowaniu oprogramowania, poza wymienionym w pkt. 3, na nowym komputerze będącym własnością UMK;
  5. konfigurowanie urządzeń do współpracy z siecią eduroam, jeżeli jest realizowane w jednym z punktów wsparcia UCI;
  6. diagnostykę sprzętu i naprawy wykonywane własnymi siłami UCI; w przypadku gdy do napraw konieczne jest użycie materiałów posiadanych przez UCI, jednostki są obciążane zgodnie z kosztem ich zakupu.
 2. Nie pobiera się opłat od jednostek administracji ogólnouniwersyteckiej UMK.

§ 5

W przypadkach, kiedy utrzymanie lokalnego serwera jest szczególnie uzasadnione, na wniosek kierownika jednostki, po zasięgnięciu opinii dyrektora UCI, rektor może podjąć decyzję od odstąpieniu od pobierania opłat za utrzymanie serwera.

§ 6

Opłaty są pobierane na podstawie not księgowych wystawianych przez UCI raz w miesiącu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2016 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.


R e k t o r 
Andrzej Tretyn