Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej UMK przez studentów

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

§ 1
 1. Regulamin ustala zasady korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zwaną dalej SK UMK przez studentów UMK.
 2. Dokumentem nadrzędnym w stosunku do niniejszego regulaminu jest Regulamin Sieci Komputerowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (zarządzenie nr 27 Rektora UMK z dnia 7 czerwca 2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami.
 3. Podstawową rolą SK UMK jest wspomaganie procesów dydaktycznych, naukowych i zarządzania Uczelnią.
§ 2
 1. SK UMK tworzą:
  1. administrator SK UMK,
  2. sieci lokalne poszczególnych jednostek organizacyjnych UMK,
  3. administratorzy sieci lokalnych SK UMK,
  4. ogólnouniwersyteckie serwery kont i usług sieciowych,
  5. użytkownicy SK UMK.
 2. Funkcję administratora SK UMK pełni Uczelniane Centrum Informatyczne (UCI), w imieniu którego działa kierownik Pracowni Sieci Uczelnianej lub inna osoba upoważniona przez kierownika UCI.
§ 3
 1. Użytkownikiem SK UMK jest każda osoba korzystająca z komputera bądź terminala podłączonego do SK UMK.
 2. Konto użytkownika SK UMK to zarejestrowane uprawnienie do pracy na jednym z serwerów w SK UMK.
 3. Użytkownik SK UMK nie może zgłaszać względem UMK żadnych roszczeń z tytułu strat poniesionych w skutek awarii SK UMK.
 4. Konta studenckie na ogólnouniwersyteckim serwerze kont są przydzielane wszystkim studentom UMK zgodnie z procedurą ustalona przez kierownika Uczelnianego Centrum Informatycznego.
 5. Konta organizacji studenckich i samorządowych prowadzi się na ich wniosek zaakceptowany przez Rektora lub dziekana.
 6. Jeżeli w okresie od 1 października do 30 maja student nie korzysta z konta przez okres co najmniej 3 miesięcy, to administrator ma prawo skasować konto razem z jego zawartością.
 7. Konta osób, które utraciły uprawnienia do ich posiadania są kasowane po upływie 3 miesięcy. Użytkownik musi zadbać o ewentualne przeniesienie zawartości konta przed jego likwidacją.
 8. Administrator serwera kont określa warunki techniczne korzystania z kont oraz ograniczenia rozmiaru zużywanej przestrzeni dyskowej.
§ 4
 1. Posiadacz konta użytkownika ma prawo do utrzymywania własnej strony WWW.
 2. Administrator serwera WWW określa warunki techniczne utrzymywania strony WWW.
 3. Strony WWW użytkowników służą do celów edukacyjnych i naukowych.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za treści umieszczane na jego stronie WWW. W szczególności mają tutaj zastosowanie przepisy §5, ust. 1.
 5. Studenci korzystający z konta na centralnym serwerze studenckim używają adresów ID@stud.umk.pl, gdzie ID jest identyfikatorem konta studenta.
§ 5
 1. Użytkownicy SK UMK mają obowiązek stosować się do poniższych zasad:
  1. użytkownik musi postępować zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności nie może wysyłać masowej poczty kierowanej do losowych odbiorców (spam) lub udostępniać treści chronionych prawem autorskim (np. filmy, czy utwory muzyczne) albo zakazanych (np. pornografia),
  2. konta użytkowników ani komputery włączone do SK UMK (w szczególności dotyczy to prywatnych komputerów studentów włączonych do sieci domów studenckich) nie mogą być wykorzystane do rozpowszechniania treści lub obrazów godzących w dobre imię Uniwersytetu, ani do rozpowszechniania treści lub obrazów o charakterze komercyjnym, reklamowym, politycznym itp.,
  3. zabronione jest odstępowanie uprawnień dotyczących posiadanego konta innym osobom,
  4. zabrania się podejmowania prób wykorzystania obcego konta, uruchamiania aplikacji deszyfrujących hasła, prowadzenia działań mających na celu podsłuchiwanie lub przechwytywanie informacji przepływającej w sieci,
  5. zabrania się uruchamiania aplikacji, które mogą zakłócić i destabilizować pracę systemu lub sieci komputerowej, bądź naruszyć prywatność zasobów systemowych.
 2. W przypadku naruszenia zasad opisanych w ust. 1 administrator SK UMK lub administrator odpowiedniej sieci lokalnej blokuje dostęp do konta użytkownika lub komputera. O tym fakcie powiadamiany jest właściwy dziekan, który wyciąga konsekwencje wobec studenta i powiadamia o decyzji kierownika UCI.
 3. W przypadku stwierdzenia, że komputer dołączony do SK UMK generuje strumień danych zakłócający pracę sieci lub wskazujący na używanie tego komputera jako niezarejestrowanego serwera danych, administrator SK UMK lub administrator sieci lokalnej ma prawo zablokować dostęp do tego komputera do czasu wyjaśnienia sprawy. O ponawiających się problemach tego typu kierownik UCI powiadamia właściwego dziekana.