Przetwarzanie danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem z sieci eduroam za pomocą konta użytkownika prowadzonego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ta strona ma podstrony.
Podstrony

Podstrony

Z Uniwersyteckie Centrum InformatyczneTerminologia

 1. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Użytkownik – osoba fizyczna uprawniona do korzystania z eduroam.
 3. Instytucja macierzysta – instytucja odpowiedzialna za wydanie poświadczenia o uprawnieniu użytkownika do korzystania z eduroam – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 4. Instytucja udostępniająca sieć – instytucja udostępniająca własną sieć użytkownikom eduroam.
 5. Instytucja pośrednicząca – instytucja utrzymująca serwer pośredniczący eduroam, są to instytucje utrzymujące światowe, krajowe lub regionalne węzły eduroam we wszystkich państwach włączonych w strukturę eduroam.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem eduroam na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz danych przetwarzanych w procesie uwierzytelnienia użytkowników korzystających z eduroam poza terenem UMK jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń. Jeżeli użytkownik korzysta z eduroam poza UMK, to administratorem danych osobowych jest Instytucja udostępniająca sieć. Dodatkowo, administratorem danych mogą być także Instytucje pośredniczące w procesie uwierzytelnienia Użytkownika.

Legalność i cel przetwarzania danych

Dane są przetwarzane w celu zagwarantowania prawnie uzasadnionego interesu wynikającego z udostępnienia użytkownikom łączności internetowej. Celem usługi eduroam jest umożliwienie upoważnionym użytkownikom korzystania z Internetu w prosty i bezpieczny sposób na terenie wszystkich współpracujących instytucji na świecie. W procesie logowania do sieci niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:

 1. potwierdzenie uprawnienia użytkownika do korzystania z eduroam;
 2. zapewnienie technicznych możliwości korzystania z szyfrowanej transmisji bezprzewodowej;
 3. zapewnienie potencjalnej możliwości powiązania użytkownika z przydzielonym numerem IP w przypadku naruszenia przez niego prawa i wpłynięcia stosowanego wniosku o udostępnienie danych;
 4. zapewnienia wsparcia technicznego użytkownikowi;
 5. zapewnienia możliwości kontaktu z użytkownikiem w przypadku konieczności zwrócenia uwagi na niewłaściwość działań;
 6. zapewnienie możliwości awaryjnego zablokowania dostępu do sieci w przypadku, gdyby działania użytkownika były niezgodne z lokalnym regulaminem sieci;
 7. zapewnienie możliwości tworzenia i raportowania statystyk korzystania z sieci eduroam na potrzeby podmiotów współfinansujących.

Dokumenty stanowiące podstawę przetwarzania danych w eduroam

 1. Regulamin usługi eduroam w Polsce [eduroam-pl]
 2. Zasady działania europejskiej konfederacji eduroam [eduroam-org]
 3. Zasady współpracy regionalnych konfederacji eduroam [eduroam-complience]
 4. Deklaracja przystąpienia Polski do europejskiej konfederacji eduroam [deklaracja-pl]
 5. Deklaracje polskich instytucji korzystających z eduroam [deklaracja]
 6. Regulaminy zagranicznych federacji eduroam

Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Kategoria osób, których dane dotyczą – Użytkownik.
 2. Kategorie danych:
  1. Imię nazwisko, CN certyfikatu przypisany danej osobie, adres email;
  2. adres interfejsu sieciowego (MAC) – ta wartość jest udostępniana przez urządzenie użytkownika;
  3. identyfikator użytkownika pozwalający na jednoznaczne powiązanie go z osobą fizyczną;
  4. identyfikator połączenia, a w przypadku korzystania z certyfikatów indywidualnych, również cały certyfikat – zazwyczaj dana anonimowa lub spseudonimizowana – wartość tego identyfikatora jest udostępniania przez urządzenie użytkownika;
  5. identyfikator spseudonimizowany CUI – ta wartość jest generowana przez UMK o ile instytucja udostępniająca sieć ustawi odpowiedni znacznik.
  6. czas nawiązania połączenia;
  7. przydzielony adres internetowy – wyłącznie w przypadkach, kiedy użytkownik korzysta z sieci na terenie UMK;
  8. identyfikator instytucji udostępniającej sieć, o ile instytucja udostępniająca sieć go przekazuje;
  9. lokalizacja użytkownika na terenie sieci (identyfikator punktu bezprzewodowego obsługującego użytkownika) – wyłącznie w przypadkach, kiedy użytkownik korzysta z sieci na terenie UMK.

Okres retencji danych

Dane są przechowywane przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dokonywana jest redukcja i anonimizacja danych. Dana zanonimizowane mogą być przetwarzane i przechowywane bez ograniczeń.

Odbiorcy danych

Jeżeli użytkownik korzysta z konta prowadzanego przez UMK oraz:

 1. korzysta z eduroam na terenie UMK, to jego dane są przetwarzane wyłącznie przez UMK zaś odbiorcami jego danych są Administratorzy infrastruktury sieciowej i usługowej wymaganej do świadczenia usługi eduroam na terenie UMK;
 2. korzysta z eduroam poza UMK, to jego dane są przetwarzane przez UMK w zakresie opisanym w niniejszym dokumencie, a dodatkowo przez instytucję, na terenie której korzysta z eduroam oraz przez instytucje pośredniczące w procesie uwierzytelnienia użytkownika. Odbiorcami jego danych są Administratorzy infrastruktury sieciowej i usługowej wymaganej do świadczenia usługi eduroam na UMK, Administratorzy infrastruktury sieciowej i usługowej wymaganej do świadczenia usługi eduroam w instytucji udostępniająca sieć, na terenie której Użytkownik korzysta z eduroam oraz Administratorzy infrastruktury sieciowej i usługowej wymaganej do świadczenia usługi eduroam w instytucjach pośredniczących w procesie uwierzytelnienia Użytkownika.

Udostępnianie danych na zewnątrz

W procesie uwierzytelnienia następuje wymiana komunikatów pomiędzy instytucją udostępniającą sieć, a instytucją macierzystą użytkownika. Transmisja danych następuje poprzez serwery pośredniczące właściwe dla lokalizacji użytkownika oraz jego instytucji macierzystej. Dobór tych serwerów w większości jest poza kontrolą UMK. Jeżeli instytucja udostępniająca sieć, na terenie której jest użytkownik, znajduje się poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to dane użytkownika są przekazywane do tej instytucji, a zatem poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Udostępniane są:

 1. fakt uprawnienia danego użytkownika do korzystania z eduroam;
 2. identyfikator spseudonimizowany CUI – ta wartość jest generowana przez UMK o ile instytucja udostępniająca sieć ustawi odpowiedni znacznik.

Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa

Dostęp do serwerów oraz infrastruktury sieciowej wymaganej do świadczenia usługi eduroam przetwarzających dane eduroam na terenie UMK jest chroniony w następujący sposób:

 1. Systemy znajdują się w wydzielonej sieci chronionej przez firewall;
 2. Dostęp jest ograniczony tylko dla uprawnionych osób (administratorów);
 3. Dostęp jest możliwy tylko z uprawnionych zasobów sieciowych;
 4. Wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa sieci komputerowej UMK.

Komunikacja pomiędzy urządzeniem użytkownika a serwerem uwierzytelniającym jest szyfrowana TLS.

Wszystkie Instytucje udostępniające, które mają swoją siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązane są do wdrożenia polityki ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

Wszystkie Instytucje udostępniające, które mają swoją siedzibę na poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązane są do przestrzegania Zasad działania europejskiej konfederacji eduroam [eduroam-org].

Źródła