Przetwarzanie danych osobowych użytkowników korzystających z gościnnego dostępu do sieci eduroam na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne


Spis treści

Terminologia

 1. Użytkownik – osoba fizyczna uprawniona do korzystania z eduroam.
 2. Instytucja macierzysta – instytucja odpowiedzialna za wydanie poświadczenia o uprawnieniu użytkownika do korzystania z eduroam.
 3. Instytucja udostępniająca sieć – instytucja udostępniająca własną sieć użytkownikom eduroam – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 4. Instytucja pośrednicząca – instytucja utrzymująca serwer pośredniczący eduroam, są to instytucje utrzymujące światowe, krajowe lub regionalne węzły eduroam we wszystkich państwach włączonych w strukturę eduroam.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem eduroam na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń.

Legalność i cel przetwarzania danych

Dane są przetwarzane w celu zagwarantowania prawnie uzasadnionego interesu wynikającego z udostępnienia użytkownikom łączności internetowej. Celem usługi eduroam jest umożliwienie upoważnionym użytkownikom korzystania z Internetu w prosty i bezpieczny sposób na terenie wszystkich współpracujących instytucji na świecie. W procesie logowania do sieci niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:

 1. potwierdzenie uprawnienia użytkownika do korzystania z eduroam;
 2. zapewnienie technicznych możliwości korzystania z szyfrowanej transmisji bezprzewodowej;
 3. zapewnienie potencjalnej możliwości powiązania użytkownika z przydzielonym numerem IP w przypadku naruszenia przez niego prawa i wpłynięcia stosowanego wniosku o udostępnienie danych;
 4. zapewnienia wsparcia technicznego użytkownikowi;
 5. zapewnienia możliwości kontaktu z użytkownikiem w przypadku konieczności zwrócenia uwagi na niewłaściwość działań;
 6. zapewnienie możliwości awaryjnego zablokowania dostępu do sieci w przypadku, gdyby działania użytkownika były niezgodne z lokalnym regulaminem sieci;
 7. zapewnienie możliwości tworzenia i raportowania statystyk korzystania z sieci eduroam na potrzeby podmiotów współfinansujących.

Dokumenty stanowiące podstawę przetwarzania danych w eduroam

 1. Regulamin usługi eduroam w Polsce [eduroam-pl]
 2. Zasady działania europejskiej konfederacji eduroam [eduroam-org]
 3. Zasady współpracy regionalnych konfederacji eduroam [eduroam-complience]
 4. Deklaracja przystąpienia Polski do europejskiej konfederacji eduroam [deklaracja-pl]
 5. Deklaracje polskich instytucji korzystających z eduroam [deklaracja]
 6. Regulaminy zagranicznych federacji eduroam

Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Kategoria osób, których dane dotyczą – Użytkownik.
 2. Kategorie danych:
  1. adres interfejsu sieciowego (MAC) – ta wartość jest udostępniana przez urządzenie użytkownika;
  2. identyfikator połączenia, a w przypadku korzystania z certyfikatów indywidualnych, również cały certyfikat – zazwyczaj dana anonimowa lub spseudonimizowana – wartość tego identyfikatora jest udostępniania przez urządzenie użytkownika;
  3. identyfikator spseudonimizowany CUI – ta wartość może być przekazana przez instytucję macierzystą użytkownika;
  4. czas nawiązania połączenia – informacja generowana przez serwer UMK;
  5. przydzielony adres internetowy – informacja generowana przez serwery UMK;
  6. identyfikator instytucji udostępniającej sieć (czyli wartość umk.pl dołączana przez serwery UMK do pakietów uwierzytelniających);
  7. lokalizacja użytkownika na terenie sieci (identyfikator punktu bezprzewodowego obsługującego użytkownika) – informacja generowana przez serwery UMK.

Okres retencji danych

Dane są przechowywane przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dokonywana jest redukcja i anonimizacja danych. Dana zanonimizowane mogą być przetwarzane i przechowywane bez ograniczeń.

Odbiorcy danych

Administratorzy infrastruktury sieciowej i usługowej wymaganej do świadczenia usługi eduroam na terenie UMK.

Udostępnianie danych na zewnątrz

W procesie uwierzytelnienia następuje wymiana komunikatów pomiędzy instytucją udostępniającą sieć, a instytucją macierzystą użytkownika. Transmisja danych następuje poprzez serwery instytucji pośredniczących właściwe dla lokalizacji użytkownika oraz jego instytucji macierzystej. Dobór tych serwerów w większości jest poza kontrolą UMK. Jeżeli instytucja macierzysta użytkownika znajduje się poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to dane użytkownika są przekazywane do jego instytucji, a zatem poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Udostępniane są:

 1. adres interfejsu sieciowego urządzenia użytkownika (MAC);
 2. identyfikator podłączenia, a w przypadku korzystania z certyfikatów indywidualnych, również cały certyfikat;
 3. identyfikator instytucji udostępniającej sieć.

Na potrzeby statystyk udostępniane są następujące dane:

 1. adres interfejsu sieciowego urządzenia użytkownika poddany pseudonimizacji;
 2. adres domenowy instytucji macierzystej użytkownika;
 3. identyfikator odwiedzonego kraju (Polska);
 4. identyfikator instytucji odwiedzanej (1umk.pl).

Dane te są zachowywane lokalnie oraz przekazywane do ogólnopolskiego serwera prowadzonego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – koordynatora eduroam w Polsce a za jego pośrednictwem do europejskiego serwera prowadzonego przez ogólnoświatowego operatora eduroam – GÉANT Association.

Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa

Dostęp do serwerów oraz infrastruktury sieciowej wymaganej do świadczenia usługi eduroam przetwarzających dane eduroam na terenie UMK jest chroniony w następujący sposób:

 1. Systemy znajdują się w wydzielonej sieci chronionej przez firewall;
 2. Dostęp jest ograniczony tylko dla uprawnionych osób (administratorów);
 3. Dostęp jest możliwy tylko z uprawnionych zasobów sieciowych;
 4. Wprowadzono politykę bezpieczeństwa sieci komputerowej UMK.

Komunikacja pomiędzy urządzeniem użytkownika a serwerem uwierzytelniającym jest szyfrowana TLS.

Źródła