Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 196 Rektora UMK z dnia 19 grudnia 2017 r.

Ta strona ma podstrony.
Podstrony

Podstrony

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

powrót do Regulaminu

Spis treści

Zarządzanie kontami

Zakładanie kont
 1. Konta SK UMK nauczycieli akademickich UMK są zakładane w momencie zatrudnienia.
 2. Konta SK UMK pozostałych pracowników UMK oraz osób wymienionych w § 6 ust. 2 pkt 3, są prowadzone na wniosek zainteresowanego, poświadczony przez kierownika jednostki macierzystej lub na wniosek przełożonego.
 3. Konta SK UMK doktorantów są prowadzone na ogólnouniwersyteckim serwerze kont i są zakładane samodzielnie przez zainteresowanych przy pomocy narzędzi udostępnionych przez UCI.
 4. Konta SK UMK pozostałych studentów są prowadzone na ogólnouniwersyteckim serwerze kont zgodnie z następującymi zasadami:
  1. identyfikatorem konta SK UMK jest numer albumu studenta;
  2. konto SK UMK jest zakładane automatycznie w momencie przyjęcia na studia i aktywowane przez studenta przy pomocy narzędzi udostępnionych przez UCI;
  3. uprawnienia wynikające z posiadania konta SK UMK studenta wygasają 30 kwietnia lub 30 listopada roku, w którym student zakończył studia, w zależności od tego, który termin będzie wcześniejszy;
  4. student, który został skreślony z listy studentów, traci uprawnienie do konta SK UMK po upływie miesiąca od daty skreślenia.
 5. Konta SK UMK emerytów i rencistów UMK są prowadzone na ogólnouniwersyteckim serwerze kont zgodnie z następującymi zasadami:
  1. nowe konta są zakładane na wniosek zainteresowanego poświadczony przez Dział Spraw Pracowniczych lub Dział Spraw Pracowniczych CM;
  2. istniejące konta pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę są prowadzone pod tym samym identyfikatorem, co konto pracownicze;
  3. ważność konta podlega weryfikacji, zgodnie z zapisami pkt 6 w części Przedłużanie ważności kont.
 6. Konta SK UMK dla gości UMK są prowadzone na podstawie wniosku podpisanego przez kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej przez ograniczony okres podany we wniosku.
 7. Konta SK UMK osób odbywających na UMK kursy, praktyki itp. i nieobjętych uniwersyteckim systemem obsługi studentów są zakładane na podstawie wniosku poświadczonego przez dziekana lub prodziekana macierzystego wydziału.
 8. Konta funkcyjne jednostek organizacyjnych UMK są zakładane po wpłynięciu wniosku poświadczonego przez kierownika jednostki.
 9. Konta funkcyjne organizacji studenckich i samorządowych oraz kół studenckich są zakładane po wpłynięciu wniosku poświadczonego przez rektora lub dziekana na okres trwania roku akademickiego.

Przedłużanie ważności kont

 1. Konta SK UMK założone na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych (§ 6, ust. 2, pkt 3) są przedłużane automatycznie na podstawie informacji w systemie obsługi studiów USOS.
 2. Osoby posiadające konta SK UMK założone na czas określony są informowane za pomocą wiadomości e-mail o zbliżającym się terminie wygaśnięcia konta.
 3. Ważność kont SK UMK studentów nieobjętych uniwersyteckim systemem obsługi studentów jest przedłużana na podstawie wniosku potwierdzonego przez dziekana lub prodziekana macierzystego wydziału.
 4. Ważność kont SK UMK dla gości UMK jest przedłużana na podstawie wniosku podpisanego przez kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej.
 5. Ważność kont funkcyjnych organizacji studenckich i samorządowych oraz kół studenckich jest przedłużana na kolejny rok akademicki po telefonicznym lub e-mailowym potwierdzeniu, że konto nadal jest wykorzystywane.
 6. Konta emerytów i rencistów, które są nieaktywne przez 365 dni podlegają weryfikacji poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z właścicielem.

Blokowanie kont

 1. Administrator ma prawo czasowo zablokować konto, gdy jest ono niewłaściwie chronione lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest używane przez osoby nieupoważnione.
 2. Administrator odblokowuje konto po upewnieniu się, że konto jest odpowiednio chronione i nie jest używane przez osoby trzecie.

Usuwanie kont

 1. Konta SK UMK pracowników tracą ważność wraz z ustaniem zatrudnienia. Po upływie 3 miesięcznej karencji nieważne konta są likwidowane.
 2. Konta SK UMK emerytów i rencistów tracą ważność, jeżeli po stwierdzeniu nieaktywności konta, nie była możliwa ich weryfikacja. Po upływie 3 miesięcznej karencji nieważne konta są likwidowane.
 3. Konta SK UMK studentów i doktorantów, którzy ukończyli studia w semestrze zimowym, są usuwane 30 kwietnia. Konta studentów i doktorantów, którzy ukończyli studia w semestrze letnim, usuwane są 30 listopada.
 4. Konta SK UMK pozostałych studentów są likwidowane po utracie ważności.
 5. Konta SK UMK gości są likwidowane po utracie ważności.
 6. Konta SK UMK funkcyjne są likwidowane na wniosek poświadczony przez kierownika jednostki.
 7. Konta SK UMK funkcyjne organizacji studenckich i samorządowych oraz kół studenckich są likwidowane po utracie ważności lub na wniosek poświadczony przez rektora lub dziekana.