Status

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Uniwersyteckie Centrum Informatyczne (UCI) powstało 1 września 2001 r. pod nazwą Uczelniane Centrum Informatyczne UMK w wyniku przekształcenia

 • Uniwersyteckiego Centrum Komputeryzacji,
 • Uniwersyteckiego Centrum Technologii Sieciowych,
 • Środowiskowego Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych,
 • Działu Komputeryzacji Administracji

W 2018 roku UCI przejęło część zadań zlikwidowanego Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, a w roku 2020 dołączono do UCI Dział Informatyzacji Collegium Medicum.

na podstawie Uchwały Senatu UMK z dnia 22 maja 2001.

Zgodnie z zapisami Statutu UMK obowiązującego od 1.10.2019 UCI działa obecnie jako Uniwersyteckie Centrum Informatyczne


Podstawowym zadaniem Centrum jest utrzymanie sprawnej i bezpiecznej infrastruktury informatycznej Uniwersytetu na potrzeby badań, dydaktyki i zarządzania Uniwersytetem oraz zapewnienie wsparcia użytkowników w zakresie korzystania ze stosowanych na Uniwersytecie technologii informatycznych.

W szczególności do zadań Centrum należy:

 1. utrzymanie i rozwój sieci informatycznej Uniwersytetu i jej połączeń zewnętrznych za pośrednictwem środowiskowych sieci TORMAN i BYDMAN;
 2. utrzymanie adekwatnych zasobów serwerowych;
 3. adaptacja i rozwój technologii informatycznych na potrzeby Uniwersytetu;
 4. informatyzacja procesów zarządzania Uniwersytetem, zapewnienie terminowości, poprawności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych;
 5. zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Uniwersytetu ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych naukowych i osobowych;
 6. ustalanie standardów współpracy lokalnych sieci komputerowych Uniwersytetu;
 7. utrzymanie i udostępnianie laboratoriów komputerowych na potrzeby dydaktyki;
 8. w uzgodnieniu z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu:
  1. administrowanie ich lokalnymi sieciami komputerowymi i serwerami,
  2. pełnienie opieki nad ich skomputeryzowanymi stanowiskami pracy;
 9. udzielanie pomocy pracownikom Uniwersytetu w stosowaniu technologii informatycznych powszechnie używanych na Uniwersytecie;
 10. utrzymanie i rozwój środowiskowej sieci TORMAN, jej połączeń z siecią PIONIER, innymi operatorami sieciowymi i Internetem;
 11. koordynowanie wdrażania informatycznych technologii zdalnego nauczania i świadczenie wsparcia w przygotowywaniu materiałów e-learningowych;
 12. dokonywanie zakupów oprogramowania i usług informatycznych;
 13. dokonywanie zakupów standardowego sprzętu komputerowego;
 14. doradztwo przy zakupach i inwestycjach informatycznych;
 15. prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie nowych technologii informatycznych;
 16. współpraca z innymi instytucjami w zakresie technologii informatycznych, w szczególności udział w pracach konsorcjów PIONIER i MUCI.

Obowiązujący Regulamin UCI jest dostępny tutaj.

Zasadniczą siedzibą UCI jest budynek Collegium Maximum, Plac Rapackiego 1, poza tym Centrum korzysta z pomieszczeń w Rektoracie. Sekretariat i dyrekcja UCI mieści się w Collegium Maximum.