Projekty

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

W ramach prac rozwojowych, których celem jest analiza trendów, implementacja nowych rozwiązań, testowanie i wdrażanie nowoczesnych technik informatycznych, Uniwersyteckie Centrum Informatyczne pracuje aktualnie nad następującymi projektami:

 • System dostępu do sieci bezprzewodowej - eduroam
  UCI od 2004 roku zarządza ogólnouczelnianą siecią bezprzewodową eduroam. Sieć ta jest przeznaczona dla pracowników i studentów UMK. Obecnie jest już dostępna w większości budynków UMK. Sieć uczelniana została zbudowana przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. Dostęp jest realizowany poprzez wstępne uwierzytelnianie użytkownika, a transmisja bezprzewodowa jest szyfrowana indywidualnymi kluczami. Bezprzewodowa sieć UMK jest pierwszą w Polsce, działającą w ramach światowego projektu eduroam. Dzięki temu pracownicy i studenci UMK mogą korzystać z sieci bezprzewodowej również na terenie innych instytucji akademickich w Polsce i zagranicą. UCI koordynuje projekt eduroam w Polsce, działając w imieniu konsorcjum PIONIER.

 • Wdrożenie systemu obsługi studiów USOS
  UCI koordynuje wdrażanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika systemu USOS (Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów), który jest międzyuczelnianym projektem programistycznym. Zadaniem systemu jest kompleksowa obsługa spraw studiów i studentów, m.in. pomoc materialna, płatności za studia, rozliczanie studentów z wymagań programu studiów, rejestracje na zajęcia, ankietowanie procesu dydaktycznego. Ściśle związana z systemem USOS jest jego cześć internetowa USOSweb przeznaczona dla studentów i pracowników uczelni. Najważniejsze zastosowania systemu to prezentacja oferty dydaktycznej poszczególnych jednostek uczelni, internetowa rejestracja na zajęcia, elektroniczne protokoły i indeks studenta.System USOS jest ciągle rozbudowywany i dostosowywany do nowych potrzeb związanych z obsługą procesu studiów.

 • System obsługi rekrutacji
  UCI jest odpowiedzialne za informatyczną obsługę procesu rekrutacji polegającą na dostarczeniu narzędzi programistycznych do internetowej rejestracji kandydatów, obsłudze egzaminów centralnych, rankingowaniu wyników rekrutacyjnych, wydruku wszelkich zawiadomień i decyzji, imporcie danych przyjętych kandydatów do systemu USOS.

 • Uniwersalne techniki logowania i autoryzacji użytkowników
  Prace obejmują rozwój infrastruktury i narzędzi umożliwiających tworzenie jednolitego systemu dostępu do chronionych zasobów i usług w ramach sieci UMK. Korzystają z wirtualnie scentralizowanej bazy użytkowników oraz przechowywanych w niej informacji o uprawnieniach. Wynikiem prac jest wdrożony w 2005 roku centralny punkt logowania http://login.umk.pl, dający dostęp do podstawowych usług, m.in. do bazy pracowniczej, oprogramowania antywirusowego, interfejsu poczty elektronicznej (program IMP). System ten umożliwia też wygodne korzystanie z zasobów udostępnianych w sieci UMK, takich jak czasopisma elektroniczne, czy System Informacji Prawnej Lex. Większość usług chronionych, łącznie z dostępem do aplikacji USOS, jest zintegrowana z tym systemem.

 • Wysoka dostępność infrastruktury serwerowej
  Uniwersyteckie Centrum Informatyczne jest w trakcie wdrażania infrastruktury w systemie wysokiej dostępności (High Availability), co pozwoli na świadczenie usług w sposób ciągły, bez przerw spowodowanych awariami pojedynczych elementów systemu informatycznego. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu jakości oferowanych usług, UCI wykorzystuje najnowsze rozwiązania wirtualizacyjne firmy VMware wraz z kompletną redundancją wszystkich urządzeń (serwerów, macierzy, przełączników sieciowych).

W latach 2001-2003 UCI koordynowało projekt KBN dotyczący usługi LDAP (szczegóły na stronie projekt-ldap.uci.umk.pl).